تبلیغات

می گویند: نظركرده ی خدایی ولی، من می گویم: همه نظر كرده ی خدایند. وقتی خدای مهربان همه را خلق كرده پس همه كس و همه چیز از ماه و ستاره و ابر و خورشید گرفته تا موجودات زیبا و چندش آور... همه و همه نظركرده ی خداست. مهم این است كه مورد نظر و عنایت خداوند قرار گرفتیم، پس عنایت او را نسبت به خودمان كم ندانیم چرا كه ما انسانها اشرف مخلوقات هستیم پس با سپاسگذاری از پروردگار یكتا دست به دعا برداریم و رشد و كمال همه جانبه ی خود را به راه راست از او بخواهیم.